Akademik

Yüksek Lisans Tezleri

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezleri

YÖK Ulusal Tez Merkezi’nde yayınlanan Yabancılara Türkçe Öğretimi alanındaki yüksek lisans tezleri aşağıdaki tabloda detaylı olarak verilmiştir. Bazı tezler yayınlanmadığı için sadece isim olarak listede yer almıştır. Aramada “Yabancılar için Türkçe” “Yabancılara Türkçe Öğretimi” ve “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi” anahtar kelimeleri kullanılmıştır.

16.04.2020 tarihi ile  günceldir.

2020

Yabancılara Türkçe öğretiminde seviyelere göre kelimelerin derinlik ve genişlik boyutlarının incelenmesi: Yedi iklim örneği

indir

2019

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde görev alan öğretmenlerin iş tatmini ve tükenmişlik düzeyleri

indir

2019

Çocuklara yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde çocuk yazını metinlerinin kullanımına yönelik uygulamalı bir yaklaşım

indir

2019

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde deyim ve atasözlerinin bağlamdan anlamaya dönük video destekli öğretimi: Bir eylem araştırması

indir

2019

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde etkileşimli kelime duvarı ile kelime öğretimi

indir

2019

Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi kitaplarında atasözü ve deyimlerin öğretim stratejileri üzerine bir durum tespiti

indir

2019

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanılan ‘Yedi iklim Türkçe öğretim Seti’nin çoklu zeka kuramı açısından incelenmesi

indir

2019

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde uyarlanmış metinlerin okuduğunu anlama başarısına etkisi

indir

2019

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanılan c1 düzeyi ders kitaplarında disiplinlerarasılık

indir

2019

Boşnakçada yaşamaya devam eden Türkizmler’in Bosna Hersek’te yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanımı: a1 düzeyi

indir

2019

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kültürlerarası duyarlılığın gelişiminde dramanın rolü

indir

2019

Halk eğitimi merkezlerinde yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde karşılaşılan problemlere dair öğretmen görüşleri: Ankara örneği

indir

2019

Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi a1 düzeyinde kullanılmak üzere Türkçe konuşurların kullandıkları sözcük ve ifadelerin derlenerek bildirişim konuları altında sınıflandırılması

indir

2019

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde yaratıcı drama uygulamalarının konuşma becerisine etkisi

indir

2019

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde/öğreniminde istek (Rica) söz edimi

indir

2019

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde metin seçimi: Yeni Hitit b1 düzeyi

indir

2019

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde etkileşim ve konuşma çözümlemesi yöntemiyle kelime öğretimi: A2 düzeyi

indir

2019

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde beş temel beceriye yönelik yeterlik öz değerlendirmesi (ABD’deki devlet üniversiteleri ve özel üniversiteler örneği)

indir

2019

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde b1 seviyesi için materyal olarak sözlük geliştirme

indir

2019

Kültürel ögeler açısından yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kaynak incelemesi: Türkçeye yolculuk b1-b2 ve Altay Türkçe Öğreniyorum b1-b2 örnekleri

indir

2019

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde Dede Korkut Hikayeleri’nden yararlanılması

indir

2019

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde çeviri kullanımı üzerine öğrenici görüşleri

indir

2019

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanılan ders kitaplarındaki görsel ögelerin değerlendirilmesi

indir

2019

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde Suriyeli öğrencilerin yazmada yaşadıkları zorluklar

indir

2019

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde edebî metinlerin kullanımına ilişkin öğretici görüşlerinin incelenmesi

indir

2019

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanılan ders kitaplarındaki konuşma etkinliklerinin göreve dayalı dil öğretimine göre incelenmesi

indir

2019

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde dil ihtiyaç analizi: İstanbul örneği

indir

2019

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde/öğreniminde kelime kazanımına ilişkin oyun içerikli materyal geliştirme örneği: B1 düzeyi

indir

2019

Tunus’ta yabancı dil olarak Türkçe öğretimine iki dilliliğin etkisi

indir

2019

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde A1 ve A2 düzeyleri için önerilen iletişimsel konuşma etkinlikleri

indir

2019

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde dramatizasyon yöntemi ile fiil öğretimi

indir

2019

Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi kapsamında ‘İstanbul yabancılar için Türkçe’ setinin görsel düzen açısından incelenmesi

indir

2019

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde a2 düzeyinde konuşma sınavı geliştirme

indir

2019

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde Türk kültür ögelerinin aktarımına ilişkin öğrenci ve öğretim elemanı görüşleri ile ders kitaplarının incelenmesi

indir

2019

Diller için Avrupa ortak başvuru metni çerçevesinde yabancı dil olarak Türkçe öğretimi programı önerisi: A1-A2

indir

2019

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde B1 düzeyinde okuma sınavı geliştirme

indir

2019

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde dil bilgisini destekleyici metin odaklı malzeme geliştirme (A1 düzeyi): Okuma beceresi örneği

indir

2019

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde MEB öğretmenlerinin yaşadıkları zorluklar (Esenyurt örneği)

indir

2019

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde şarkı kullanımı seviye A1

indir

2019

Yabancılara Türkçe öğretiminde sözcük öğretim yollarının yabancı dil olarak Türkçe öğretimindeki ders kitaplarına yansıması

indir

2019

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde fiillerin belirlenmesi (A1 düzeyi)

indir

2019

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde Türkçe-Urduca karşılaştırmalı zaman yapıları

indir

2019

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde dil-kültür ilişkisi bağlamında yazınsal metinlerin temel söz varlığı açısından incelenmesi

indir

2018

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde dolaylı ve dolaysız anlatımlar

indir

2018

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde geri bildirimle ilgili öğrenci görüşlerinin değerlendirilmesi

indir

2018

Türkçe yazılı medyada reklam dili ve reklam metinlerinin yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanımı

Kısıtlı

2018

Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi ders kitaplarında yer alan dinleme etkinliklerinin dil öğrenme stratejileri açısından incelenmesi

indir

2018

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde karşılaşılan sorunlar (Üsküp örneği)

indir

2018

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde set halinde kullanılan ‘İstanbul’ ve ‘Yedi iklim’ metot kitaplarında okuma metinleri üzerine bir karşılaştırma ve kitaplara ilişkin TÖMER öğretim elemanlarının görüşleri

indir

2018

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde akran değerlendirmesinin öğrencilerin yazma kaygısına etkisi

indir

2018

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde konuşma becerisinin geliştirilmesinde karşılaşılan güçlükler

indir

2018

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde diksiyon

indir

2018

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanılan ‘Kolay gelsin’ ve ‘İstanbul’ ders kitaplarında kültürlerarası öğrenme

indir

2018

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde metin odaklı dilbilgisi öğretimi

indir

2018

Kelime öğretimi stratejileri açısından yabancı dil olarak Türkçe öğretimi kitapları üzerine bir araştırma

indir

2018

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde temel düzeyde (a1-a2) konuşma izlence örneğinin hazırlanması

indir

2018

Ana dili Farsça olanlara yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde ortak dil unsurlarından yararlanma: Atasözleri, deyimler ve kalıp sözler

indir

2018

Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi ders kitaplarında kültür aktarımı: Yedi iklim Türkçe öğretim seti örneği (a1-a2 düzeyi)

indir

2018

Muzaffer İzgü öykülerindeki söylem biçeminin yabancı dil olarak Türkçe öğretimine uygunluğu

indir

2018

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde yazınsal metinlerin B1 düzeyine uyarlanması: Eskici örneği

indir

2018

Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi ders kitaplarında kültür aktarımı: Yeni Hitit yabancılar için Türkçe ders kitabı: (a1-a2 düzeyi)

indir

2018

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde eşdizimlilik

indir

2018

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde görev odaklı yöntem ışığında yazma becerisinin geliştirilmesi

indir

2018

Yabancı dil olarak Türkçe öğretimiyle ilgili haberlere yönelik söylem çözümlemesi: Bir uygulama

indir

2017

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde yazdırmanın yazma yanlışlarının düzeltilmesine etkisi

indir

2017

Somut olmayan kültürel miras ve yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanımı

indir

2017

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde Avrupa Ortak Başvuru Metnine dayalı etkinlik tasarımı

indir

2017

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde tek dilli öğrenici sözlüğü: Model, yöntem ve ilkeler

indir

2017

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde iletişimsel yaklaşımın deyim öğretimindeki başarıya etkisi

indir

2017

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde ölçme ve değerlendirme

indir

2017

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde yazma becerisi geliştirmeye yönelik öykü kullanımı: B2 düzeyi

indir

2016

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde B2 (sınırlı bağımsız kullanıcısı) düzey yaratıcı yazma becerilerine yönelik bir izlence önerisi

Kısıtlı

2016

Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi açısından Türkçe ve Ukraynaca dil yapılarının karşılaştırılması

indir

2016

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde bilgisayar destekli eğitimin kelime vurgulama becerisine etkisi

indir

2016

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde araç gereç ve teknoloji kullanım yeterlilikleri

indir

2016

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde Hindistanlı öğrencilerin yazma becerisinde karşılaştıkları sorunlar

indir

2016

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde Türk kültürüne ait değerlerin aktarılması amacına yönelik yazma ve okuma becerilerine dayalı materyal tasarımı

indir

2016

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde öğrenene yönelik dil ihtiyaç analizi: Kosova örneği

indir

2016

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde orta düzey yazma etkinliklerinin iletişimsel yaklaşım bağlamında değerlendirilmesi

indir

2015

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde video kullanımının dinleme becerisine etkisi

indir

2015

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanılan ders ve okuma kitaplarındaki kelime sıklığı ve seviyelere göre sözcük hazinesi çalışması

indir

2015

8 – 12 yaş aralığındaki çocuklara yabancı dil olarak Türkçe öğretimi

indir

2015

İktisadi ve idari bilimler Türkçesinin incelenmesi ve yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanımı

indir

2015

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanılan yeterlik sınavlarının madde yazımı bakımından incelenmesi: Mersin ve Sakarya Üniversiteleri örneği

indir

2014

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde yaratıcı dramanın konuşma becerisine etkisi

indir

2014

Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi sınıflarında sözcük öğretiminde tanım türlerinden yararlanma

indir

2013

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde e-öğrenme yoluyla kelime öğretimi

indir

2013

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde anlamca kaynaşmış birleşik fiiller ve deyimleşmiş birleşik fiiller

indir

2013

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde fiilde çatı

indir

2013

Arap kökenli öğrencilerin yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde karşılaştıkları zorluklar ve çözüm önerileri

indir

2013

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde yaratıcı yazma tekniklerinin kullanılması

indir

2013

Kültürlerarası iletişimsel yeterlilik bağlamında yabancı dil olarak Türkçe öğretimi ders kitaplarının değerlendirilmesi

indir

2012

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde şiire kültürel bağlamda uygulamalı bir yaklaşım

indir

2011

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde bir metin yöntemi çalışması

indir

2011

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde karşılaştırmalı Türkçe-İngilizce sözde denkteşler (false cognates) listesinin oluşturulması ve bu listenin eğitimbilimsel olarak kullanılması

indir

2010

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde yazınsal metinlerin yeri ve önemi

indir

2010

Avrupa dil gelişim dosyası bağlamında yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde okuma becerisini geliştirmeye yönelik malzeme oluşturma

indir

2010

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde ortaçların incelenmesi ve öğretimi -Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitabı orta 2 örneğinde-

indir

2010

Avrupa Dil Çerçevesi’nin yabancı dil olarak Türkçe öğretimi ders kitaplarına uygulanışının değerlendirilmesi

indir

2009

 

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde sözcük bilgisi öğretimi-Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe 1 Serisinde sözcük öğretiminin değerlendirilmesi ve sözcük öğretimi için uygulama örnekleri

indir

2008

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde görev odaklılık üzerine uygulamalı bir çalışma

indir

2008

Erken yaşta öğrenenler için yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde içerik odaklılık

indir

2008

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde bildirme ve tasarlama kiplerinin öğretimi ve sıralaması

indir

2007

‘Hitit Ders Kitapları’ örneğinde yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kültür aktarımı sürecine çözümleyici ve değerlendirici bir bakış

indir

2007

Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi bağlamında Avrupa ortak dil kriterleri sorunsalı

indir

2007

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kültürlerarası etkileşim odaklı yaklaşım uyarınca metin çalışmaları

indir

2006

Başlangıç düzeyi yabancı dil olarak Türkçe öğretimi için sözlükçe çalışması

indir

2005

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde sözcük bilgisi ve sözcük öğretimi

indir

2003

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde gereksinim çözümlemesi: Kara Kuvvetleri lisan okulundaki misafir askeri personele ilişkin bir uygulama örneği

Kısıtlı

1995

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde yazınsal metinler

indir

1995

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde alıştırmalar

indir

1995

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde özgün metinlerle çalışma yolları

indir

Ali Nacakçıoğlu

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi / yabancilaricinturkce.com

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Kopyalanmaya Kapalı