Akademik

Yabancı Dil Öğretim Yöntemleri

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde son yıllarda yaşanan ders materyallerinin artışı, yeni dil öğretim merkezlerinin açılması ve devlet eliyle bursla desteklenen öğrencilerin ülkeye davet edilmesi gibi olumlu gelişmelerin yaşanmasına rağmen bu alanda hala belirli eksiklikler yaşanmaktadır. Dört temel dil becerisi ve bunların her birine dağılan dilbilgisi becerisi ile şekillenen Türkçe öğretiminin; yabancı dil olarak Türkçe öğretimi ile anadili Türkçe olan öğrenicilere öğretimi arasında temel farklılıklar vardır.

Yabancı dil öğretimi uygulamalarının başarısı; temel alınan ilkeler ve yöntemlerin sınıf içindeki kullanım koşullarına bağlıdır. Temel ilkeler; dil ve eğitim bilimcilerin çeşitli araştırmalar sonucu ulaştıkları bulgulara göre oluşturulmuş bir dizi önermedir. Bu önermeler, temel ilkelere uygun bir sınıfiçi etkileşimini planlamak ve uygulamakla, yabancı dil öğretimindeki etkililikten söz edilebilir. Yabancı dil öğretimindeki ilkelerden biri dört temel dil becerisini geliştirmektir. Bu beceriler; dinleme, konuşma, okuma ve yazmanın işlevsel bütünlüğünden oluşmaktadır. Dili bir iletişim aracı olarak kullanmayı öğretirken bu dört temel becerinin birlikte yürütülmesi gerekmektedir (Demirel 1990: 23). Türkçe yabancı dil olarak öğretildiğinde, ders işlenişi yeniden yapılandırılmalı ve mümkün olduğunca fazla duyu organına hitap edilmelidir. Türkçe öğretiminde başarı; öğretmenin mümkün olduğunca fazla duyu organına hitap etmesiyle sağlanabilir. Bu bağlamda yabancı öğrenicilere aktarılan Türkçenin öğretilmesinde; ders işlenişinin birden fazla yöntem ve teknikle desteklenmesi, öğrenicilerin aktif olarak dersin işleyişine katılımının sağlanması, öğreniciler açısından oldukça önemlidir Ders işleyişinin etkinliklerle desteklenmesi, birden fazla duyu organına seslenilmesi ve sınıf durumuna göre yöntem belirlenmesinin ardından en önemli sorunlardan bir diğeri de sınıfiçi öğrenici ve öğretmen etkileşimlerinin değerlendirilmesidir. Türkçenin yabancı bir dil olarak öğretildiği sınıflarda öğrenici ve öğretici hataları, düzeltici dönütler ve bu dönütlerin tepkileri ve öğretmen soruları; üzerinde en az durulan ve bir o kadar da önemli olan problemlerden biridir. Çalışmada örnek bir ders sunumu üzerinden sınıfiçi sözlem çözümlemesinde öğrenici hataları, düzeltici dönütler, dönüt tepkileri ve öğretmen soruları değerlendirilecektir

Ali Nacakçıoğlu

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi / yabancilaricinturkce.com

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Kopyalanmaya Kapalı