Makaleler

Sınıf Öğretmenlerinin Yabancı Dil Öğretiminde Karşılaştıkları Problemlerin Belirlenmesi

ÖZET

Son yüzyılda ulaşım ve iletişim araçlarının ülkeler arası uzaklığı aza indirmesi ile insanlar arası ilişkileri ve etkileşimleri kaçınılmaz olarak gündeme getirmiş ve bu meseleye paralele olarak etkileşimde olduğu toplulukların dilini öğrenmesi de kaçınılmaz olmuş ve bu anlamda dil öğrenimine katkıda bulunmuştur.  Dünyada durum böyleyken ülkemizde yabancı dil öğretiminde elde edilen olumsuz sonuçlar güncel konularda tartışma konusu olmaya devam. Ülkemizde insanların motive edilememesi ve eğitim kurumlarında uygulamada olan yanlış yöntemler toplumun yabancı dil öğretiminde çok ciddi bir ön yargıya sebebiyet vermiştir.

Türkiye’de liseni hazırlık sınıflarında ve özel okullarda verilen yabancı dil eğitiminin saati hariç olmak üzere, eğitim kurumlarında yabancı dil genellikle İngilizce, Almanca ve Fransızca ikinci bir dil olarak haftada 2 saat öğrencilere dil eğitimi verilmektedir. Literatür incelemeleri ve alanda yapılan araştırmalara göre, yabancı dil öğretiminde farklı sorunlardan kaynaklanan problemler ile karşılaşılabileceği sonucuna varılmıştır.

Bu araştırma amaç, ilkokulda görev yapan sınıf öğretmenlerinin yabancı dil öğretiminde (İngilizce) karşılaştıkları problemleri tespit etmektir. Bu araştırmanın bir diğer amacı ise, Türkiye’de yabancı dil öğretiminde karşılaşılan sorunların öğrenci, öğretmen, öğretim programı ve yönetim göre belirlemek ve ikinci yabancı dil öğretiminin daha etkili ve yararlı olmasını sağlayacak öneriler geliştirmektir. Sınıf öğretmenlerinin yabancı öğretiminde yaşadıkları problemleri belirlemeyi amaçlayan bu araştırmada veriler, sınıf öğretmenlerinin görüşlerinden elde edilmiştir. Görüşme yapın sınıf öğretmenleri görüşlerini özgür bir şekilde ifade etmiş, görüşme esnasında katılımcıyı yönlendirici herhangi bir ifade kullanılmamıştır. 

Araştırma, 2016-2017 öğretim yılında Elazığ, Bitlis, Bingöl illerinde bulunan 18 İlkokulda görev yapan toplam 130 sınıf öğretmeni üzerinde yürütülmüştür. Bu araştırma sınıf öğretmenlerinin İngilizce dersini öğretirken yaşadıkları sıkıntıları belirlemeyi amaçlamaktır. Araştırmaya katılanların % 45.1 i erkek, % 56.9 bayan öğretmenlerden oluşmaktadır.

Verileri elde etmede toplam 20 maddeden oluşan 5’li likert türü anket formundan faydalanılmıştır. Ayrıca araştırmanın güvenirlik ve geçerliliğini artırmak için uzman görüşüyle birlikte anket formu sonunda açık uçlu maddeler verilmiş ve öğretmenlerden farklı görüşü olanların bu kısmı doldurmaları da istenmiştir.  Araştırmada elde edilen verileri çözümlemede SPSS paket programından faydalanılmış olup, yüzde, frekans ve aritmetik ortalama teknikleri kullanılarak değerlendirilmiştir.

Araştırma sonucunda; sınıf öğretmenlerinin İngilizce ders öğretimine ilkokulda 2. Sınıfta başlanmasına olumlu baktıkları tespit edilmiştir. Bunu ile birlikte sınıf öğretmenleri İngilizce dersine İngilizce branş öğretmenlerinin girmesi gerekliliğini ifade etmişlerdir. Ayrıca sınıf öğretmenleri, İngilizcenin yazıldığı gibi okunmamasından dolayı problem yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Yine sınıf öğretmenleri öğrencilerin yabancı dili pratiğe dökebilecekleri ortamın olmamasından kaynaklı sorun yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Bunlarla birlikte araştırma sonucunda, sınıf öğretmenlerinin İngilizceye yeteri kadar hakim olmadıkları tespit edilmiştir.  Araştırmanda elde edilen sonuçlardan biri de sınıf öğretmenleri İngilizce ders saatinin yeterliliğine ve İngilizce öğretimi için okulda yeteri kadar materyal bulunması durumuna kısmen katıldıkları tespit edilmiştir. Ayrıca katılımcılar, öğrencilerin İngilizce öğretiminde dinleme becerilerine gereken önemi vermeye, dil öğretiminde değerlendirmeyi yazılı sorularla yapmanın daha uygun alacağı düşüncesine, İngilizce ders kitapları öğrenci seviyesine uygunluğu konusuna ve ilkokullarda uygulanan İngilizce müfredatı öğrenme açısından yetersizliğine kısmen katıldıkları yapına araştırma sonucunda elde edilen bir diğer veridir. Araşmada sorulan açık uçlu sorunun analizinde ise, katılımcılar tarafından problemlerin giderilmesine yönelik birkaç çözüm önerisi yapıldığı tespit edilmiştir. Bu önerilerin birkaçı şunladır, İngilizce dersine branş öğretmenlerinin girmesi öğretim açısından daha faydalı olacaktır, yabancı dil öğretiminde materyallerin geliştirilmesi ve eğitim kurumlarında kullanılması gerekir. Araştırma sonunda uygulayıcılara çeşitli öneriler sunulmuştur.

 

Makalenin Devamı

Ali Nacakçıoğlu

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi / yabancilaricinturkce.com

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Kopyalanmaya Kapalı