Makaleler

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Okuma ve Yazma Becerisi Geliştirmeye Yönelik Öykü

ÖZET

Yabancı dil öğretiminde dilin çeşitli özelliklerini yansıtan özgün öğretim malzemelerinin kullanımı önemli bir husustur. Bu doğrultuda özetlenmemiş ya da sadeleştirilmemiş yazınsal metinlerin öğretim amaçlı kullanımı da önem taşımaktadır. Yabancı dil öğretiminde yirminci yüzyıl itibariyle yaygın şekilde kullanılan yazınsal türlerden öykülerin yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde de yararlar sağlayacağı öngörülebilir. Bu çalışmada yabancılara Türkçe öğretiminde kullanılan ders kitabına ek bir öğretim malzemesi olarak kullanılabilecek öykünün özgün şekliyle bütünleşik beceriler olduğu belirtilen okuma ve yazma becerilerinin gelişimine olan katkısı sorgulanmıştır. Öykü ile okuma ve yazma becerisi geliştirmeye yönelik bir kanıya varmak amacıyla nicel araştırma yöntemlerinden gerçek deneme modelinin ön test-son test kontrol gruplu deney deseninden faydalanılmıştır. Denel işlem öncesinde deney ve kontrol gruplarının Sait Faik Abasıyanık’ın İpekli Mendil adlı öyküsünü okuması ve araştırmacı tarafından hazırlanan Okuduğunu Anlama ve Yazma Formu’ndaki soruları yanıtlaması istenmiştir. Araştırmacı tarafından deney grubunda 4 farklı öykü ile yapılan deneysel uygulama sonrasında iki grubun ön testte okudukları öyküyü tekrar okuyup form sorularını cevaplamaları istenmiştir. Ön test ve son testte elde edilen veriler, IMB SPSS 21 veri analiz programı ile analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre deney grubundaki öğrenicilerin okuma ve yazma becerisinin kontrol grubundaki öğrenicilere kıyasla daha çok geliştiği anlaşılmıştır. Sonuç olarak çalışmada öykünün B2 düzeyindeki öğrenicilerin okuma ve yazma becerisini geliştirmede ek öğretim malzemesi olarak kullanılabileceği istatistiksel olarak kanıtlanmıştır.

Anahtar kelimeler: Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, öğretim malzemesi, öykü, okuma ve yazma becerisi.

 

Makalenin Devamı

Ali Nacakçıoğlu

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi / yabancilaricinturkce.com

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Kopyalanmaya Kapalı